İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

 
 
Canan OTRUŞ
İlçe Tarım ve Orman Müdürü

A-Konyaaltı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü Personel durumu
 
Sıra
Ünvanı
Sayısı
1
İlçe Müdürü
1
2
Ziraat Mühendisi
11
3
Gıda Mühendisi
4
4
Veteriner Hekim
6
5
Su Ürünleri Mühendisi
2
6      Araştırmacı 1
7
Tütün Teknolojisi Mühendisi
4
8
Tekniker
3
9
Teknisyen
2
10
Veteriner Sağlık Teknikeri
2
11
Bilgisayar İşletmeni
3
12
Veri Hazırlama ve Kont. İşlt.
1
13
İşçi
5
Toplam
45
 

 
 
B- Özet İş ve İşleyişler
                                       
B.1. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Birimi
 • ​​İlçe dahilinde yetiştirilen bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit ederek mücadele programlarını hazırlamak ve bakanlıkça onaylanan bu mücadele programını uygulamak,
 • İlçe dahilinde faaliyette bulunan zirai ilaç-alet toptancı ve bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak,
 • Çiftçi Kayıt Sistemi ve kayıt sistemine dayalı destekleme hizmetlerini yürütmek, Tarım havzaları üretim ve destekleme hizmetlerini yürütmek.
 • Bitki sağlığının korunması için çiftçiler ve özel sektörce yapılan çalışmalara yardımcı olmak, takip ve kontrol etmek,
 • Alternatif üretim tekniklerine yönelik hizmetleri yürütmek,
 • Bitki besleme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 
B.2. Gıda ve Yem Birimi
 • Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
 • Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, isleme ve satış pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
 •  Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,
 • Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek.
 
B.3. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Birimi
 • Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
 • Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
 •  İlçe sınırları içinde vatandaşların Hayvan ile ilgili şikayet ve ihbarlarının değerlendirilip gerekli işlemlerinin yürütülmesi.
 
B.4. Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi
 •  Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
 • Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına iliksin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
 • Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek, kaçak avlanma ile ilgili gerekli ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.
 •  Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,
 
B.5. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Birimi
 • onusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek 
 • Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
 • Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,
 • TÜKAS Tarım Sayımı, İşletme Bazlı Danışmanlık Sistemi (TİD), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA), Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM), İlçe bilgilerini içeren Brifing çalışmaları, İstatistik Veri Ağı (İVA), TÜİK ve Doğal Afet Çalışmaları ile çeşitli tarımsal veriler ile yayım yapmak.
B.6. Arazi Edindirme Birimi
 • Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
 • Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,
 • Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,
 • Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,
 • Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
B.7. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Birimi
 
 • İlçe sınırlarında faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin genel kurul ve denetim faaliyetlerini yürütmek.
 • Bakanlığın Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar, Makine  Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi, Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi ve Genç Çiftçi Desteklemesi kapsamında çiftçilerin yatırım projelerini değerlendirmek.

Telefon Numarası : 0(242) 229 94 70
Fax Numarası : 0(242) 229 94 71
Kurum E-Posta : konyaalti@tarim.gov.tr
Kurum İnternet Sitesi :  
Adres : Öğretmenevleri Mahallesi 901 Sokak No:7 K:5  Konyaaltı /ANTALYA